Ερώτηση 1

Παρακαλώ απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις σχετικά με το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκπομπής φορμαλδεΰδης σε προϊόντα «πολυστρωματικές επικαλύψεις δομικής ξυλείας (ινοσανίδες, OSB, κόντρα πλακέ και MDF)»: 1. Υπάρχουν κριτήρια για την κατηγοριοποίηση στις κλάσεις εκπομπής φορμαλδεϋδης E1 και E2 για συγκεκριμένους τομείς, προϊόντα, χρήσεις κ.λπ.; 2. Ποιες είναι οι ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις σχετικά με την κατηγοριοποίηση στις κλάσεις εκπομπής φορμαλδεΰδης E1 και E2; 3. Υπάρχει η απαίτηση κλάσης Ε0 στην Ευρώπη, και εάν ισχύει, ποια είναι τα κριτήρια για τη χρήση της (ορισμένα προϊόντα / περιοχές / συνθήκες κ.λπ.);

Αναφορικά με το παραπάνω ερώτημα, παρατίθενται οι ακόλουθες εθνικές διατάξεις και οι απαιτήσεις αυτών:

  1. Η αριθ. Ζ3-5430/ 15.04.2003 κ.υ.α. «Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας – Μετανάστευσηορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα − Επιτροπή Επίπλου» (Β΄746), καθώς και η τροποποίησηαυτής (η αριθ. 7835/ 09.11.2011 κ.υ.α. -Β΄2650), σύμφωνα με τις οποίες υφίσταται μέγιστο επιτρεπόμενο όριο κατηγορίας Ε1. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι στο πεδίο εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων δεν περιλαμβάνονται τα δομικά προϊόντα, όπως οι πολυστρωματικές επικαλύψεις δομικής ξυλείας.
  2. Το Π.Δ. 90/ 99 «Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ 307/86 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους» (135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 77/93 (34/Α)» (Α΄94), σύμφωνα με το οποίοη οριακή τιμή έκθεσης των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε εκπομπές φορμαλδεΰδης ορίζεται στα 2 ppm (2,5 mg /m3).

Ερώτημα 2

Παρακαλώ απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις σχετικά με το επιτρεπόμενο όριο αμμωνίας (NH3) στην ιπτάμενη τέφρα, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή σκυροδέματος στην κατασκευή κτιριακών έργων (συμπεριλαμβανομένων σχολείων, νοσοκομείων κ.λπ.): 1. Υπάρχουν εθνικές απαιτήσεις σχετικά με τα όρια αμμωνίας (NH3) στην ιπτάμενη τέφρα για σκυρόδεμα, σε περίπτωση που το σκυρόδεμα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε χώρους διαβίωσης/ κτίρια κατοικιών; 2. Ποια εθνικήδιάταξη/ εθνική τεχνική προδιαγραφή περιλαμβάνει σχετική απαίτηση με τη μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα NH3, και η οποία πρέπει να δηλώνεται από τον κατασκευαστή; 3. Ποια μέθοδος δοκιμής ακολουθείται για τον προσδιορισμό της μέγιστης περιεκτικότητας NH3 σε ιπτάμενη τέφρα για σκυρόδεμα; 4. Ο κατασκευαστής οφείλει να δηλώνει την περιεκτικότητα NH3 στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή σε κάποιο άλλο έγγραφο;

Αναφορικά στα σημεία (1) και (2) της ερώτησης σας, σας γνωρίζουμε ότι έχει θεσμοθετηθεί το Π.Δ. αριθ. 90/99 «Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ 307/86 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους» (135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 77/93 (34/Α)» (Α΄94), σύμφωνα με το οποίο η οριακή τιμή έκθεσης των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε αμμωνία (για παράδειγμα οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία τσιμέντου) ορίζεται στα 50 ppm (35,00 mg /m3).

Αναφορικά στο σημείο (4) της ερώτησής σας, θεωρούμε ότι η δήλωση από τον κατασκευαστή της περιεκτικότητας αμμωνίας στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 είναι υποχρεωτική, καθώς η αμμωνία (άνυδρη) περιλαμβάνεται στον Κατάλογο εναρμονισμένης ταξινόμησης και επισήμανσης επικίνδυνων ουσιών (Πίνακας 3.1) του κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008, με αριθμό ευρετηρίου 007-001-00-5.

Ερώτημα 3

1) Ποιες εθνικές απαιτήσεις υπάρχουν σχετικά με τις οριακές τιμές επιδόσεων (επίπεδα και κλάσεις) για την εφαρμογή σφραγιστικών, που καλύπτονται από το ευρωπαϊκό εναρμονισμένο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15651 «Σφραγιστικά μη φέρουσας ικανότητας, για χρήση σε συνδέσμους σε κτίρια και πεζοδρόμους — Μέρος 1:Σφραγιστικά για στοιχεία όψεων»; 2) Ποιες εθνικές απαιτήσεις υπάρχουν σχετικά με τις κόλλες δαπέδων που καλύπτονται από το μη εναρμονισμένο πρότυπο EN 14293;

Λαμβάνοντας υπόψη τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), οι οποίες περιλαμβάνουν κανόνες/ προδιαγραφές, που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση των δημοσίων έργων, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

  • Δεν υπάρχουν ειδικές εθνικές απαιτήσεις, εκτός από εκείνες που απορρέουν από το εναρμονισμένο πρότυπο EΛOT EN 15651 «Σφραγιστικά μη φέρουσας ικανότητας, για χρήση σε συνδέσμους σε κτίρια και πεζοδρόμους — Μέρος 1: Σφραγιστικά για στοιχεία όψεων», σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των σφραγιστικών μη φέρουσας ικανότητας, κατά την διάθεση αυτών στην αγορά.
  • Το πρότυπο ΕΝ 14293 «Συγκολλητικά – Κόλλες για συγκόλληση του παρκέ στο πάτωμα – Μέθοδοι δοκιμής και ελάχιστες απαιτήσεις» έχει υιοθετηθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ως εθνικό πρότυπο, αλλά δεν έχει μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία, και ως εκ τούτου δεν είναι υποχρεωτικό.
  • Απαιτήσεις για επιδόσεις συγκεκριμένων τεχνικών χαρακτηριστικών των σφραγιστικών και των κολλών συγκόλλησης παρκέ, για χρήση σε δημόσια έργα, ορίζονται είτε από τη μελέτη του έργου, είτε περιλαμβάνονται ως απαίτηση στις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), οι οποίες έγιναν υποχρεωτικές με την αριθ.ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 /17.07.2012 κ.υ.α. «Έγκριση τετρακόσιων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» (Β΄2221).

Τεχνικές προδιαγραφές (ETEΠ) που περιλαμβάνουν τα εν λόγω προϊόντα είναι κυρίως οι ακόλουθες:

EΛΟΤ ΤΠ 1501-03-04-05-00: 2009 «Σφράγιση αρμών κτιρίων»

EΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00: 2009 «Ξύλινα κουφώματα»

EΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01: 2009 «Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες»

EΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00: 2009 «Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες»

EΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00: 2009 «Πλακοστρώσεις- Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών»

EΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-02: 2009 «Ξύλινα κολλητά δάπεδα»

Επισημαίνεται ότι οι επιδόσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων που πρόκειται να ενσωματωθούν σε δημόσια έργα περιλαμβάνονται στη μελέτη του εκάστοτε έργου και οφείλουν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κατά περίπτωση εφαρμοζόμενων προτύπων, ανάλογα με την προοριζόμενη χρήση και τη σειρά προτίμησης που καθορίζεται στα άρθρα 23 και 34 των οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, αντίστοιχα.

Ερώτημα 4

Υπάρχουν εθνικές απαιτήσεις για τα προϊόντα που καλύπτονται από το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14351;

Το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 14351 εφαρμόζεται για παράθυρα και πόρτες και περιλαμβάνει χαρακτηριστικά επιδόσεων ανεξαρτήτως του υλικού κατασκευής αυτών.

Σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διατάξεις, όπως ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και συγκεκριμένα: α) ο ν. 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» (Α΄89) και β) η κυα αριθ. Δ6/Β/οικ. 5825/ 05.03.2010 «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (B΄407), το ουσιώδες χαρακτηριστικό του συντελεστή θερμικής διαπερατότητας, Uw για παράθυρα ή UD για πόρτες, απαιτείται να δηλώνεται στη δήλωση επιδόσεων για τα προϊόντα αυτά, η οποία διατίθεται στην ελληνική γλώσσα.

Ερώτημα 5

Σε ποια γλώσσα ή γλώσσες απαιτείται να παρέχεται η δήλωση επιδόσεων στην Ελλάδα και από ποια εθνική νομοθεσία διέπεται αυτό;

Σας ενημερώνουμε ότι η δήλωση επιδόσεων των δομικών προϊόντων, που διατίθενται στην ελληνική αγορά, πρέπει να συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το ακόλουθο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο:

α) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, καθώς και το διορθωτικό αυτού.

β) Ο ν. 4072/2012 (Α΄86), Κεφάλαιο Ε΄ «Εποπτεία αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας», άρθρο 31, σχετικά με την εποπτεία της αγοράς σύμφωνα με τον κανονισμό 765/2008 / ΕΚ.

γ) Η Εγκύκλιος αριθ. Δ19Γ 5008099 EΞ / 2013 / 01.03.2013 του Υπουργείου Οικονομικών.

Ερώτημα 6

Ποιες είναι οι τεχνικές απαιτήσεις για μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων στην Ελλάδα;

Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που ορίζουν τους κανόνες/ προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση των δημοσίων έργων, για τα μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων δεν υπάρχουν συγκεκριμένες εθνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται, εκτός από το γεγονός ότι τα προϊόντα αυτά οφείλουν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου EΛΟΤ EN 12566.

Ερώτημα 7

Ποιες είναι οι εθνικές απαιτήσεις για τις φραγές διείσδυσης που καλύπτονται από την ETAG 026-2;

Στις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ETEΠ) δεν γίνεται αναφορά για τη χρήση των φραγών διείσδυσης, που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETAG 026-2.

Ωστόσο, σε ορισμένες ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές (ETEΠ) αναφέρονται απαιτήσεις για υλικά που χρησιμοποιούνται ως σφραγιστικά, όπως:

– «Σταθερό άκαυστο υλικό», στις ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-01-00 «Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες με ραφή» και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00  «Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλκοσωλήνες», ή

– «Τα σφραγιστικά πρέπει να εντάσσονται στην κατηγορία αντίστασης στη φωτιά του αντίστοιχου δομικού στοιχείου του κτιρίου στο οποίο ενσωματώνονται» στην EΛOT TΠ 1501-04-20-01-02 «Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων», κλπ.

Επιπρόσθετα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (email: gramchora@prv.ypeka.gr) για τυχόν περαιτέρω απαιτήσεις σχετικά με άλλους εθνικούς κανόνες που ισχύουν για το προϊόν σας.

Ερώτημα 8

Δομικό προϊόν που φέρει την πολωνική σήμανση «B», σύμφωνα με τη σχετική πολωνική νομοθεσία, μπορεί να διατεθεί στην ελληνική αγορά;

Όταν δομικό προϊόν υπόκειται στις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/11 για τα δομικά προϊόντα (CPR), δεν επιτρέπεται να φέρει άλλη σήμανση εκτός από τη σήμανση CE, η οποία βεβαιώνει τη συμμόρφωσή του με τη/ τις δηλούμενη/ ες επίδοση/εις σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο εναρμονισμένο πρότυπο ή στην Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (άρθρο 8, παράγραφος 3 του CPR). Συνεπώς, προϊόν που φέρει την πολωνική σήμανση «B», δεν μπορεί να διατεθεί στην αγορά της ΕΕ, όπως επίσης και στην ελληνική αγορά.