Κανονισμός Δομικών Προϊόντων

Το Ελληνικό Σημείο Επαφής για τα Δομικά Προϊόντα αποτελεί την βασική πύλη πληροφόρησης των επιχειρήσεων σχετικά με τη νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα για την εμπορία δομικών προϊόντων.

Ο Κανονισμός Δομικών Προϊόντων (Kανονισμός (ΕΕ) 305/2011) και το διορθωτικό αυτού όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες για την εμπορία δομικών προϊόντων στην ΕΕ, καταργώντας την οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Ο ΚΔΠ παρέχει μια κοινή τεχνική γλώσσα για την αξιολόγηση της επίδοσης των προϊόντων αυτών. Εξασφαλίζει ότι υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες για τους επαγγελματίες, τις δημόσιες αρχές και τους καταναλωτές, ώστε να μπορούν να συγκρίνουν τις επιδόσεις προϊόντων από διαφορετικούς κατασκευαστές σε διαφορετικές χώρες.

Περισσότερα…


Τεχνικές Προδιαγραφές

Αίτημα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι