ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Υπάρχουν κριτήρια για την κατηγοριοποίηση στις κλάσεις εκπομπής φορμαλδεϋδης Eκαι Eγια συγκεκριμένους τομείς, προϊόντα, χρήσεις κ.λπ.;

 2.  Ποιες είναι οι ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις σχετικά με την κατηγοριοποίηση στις κλάσεις εκπομπής φορμαλδεΰδης E1 και E2; 

 3.  Υπάρχει η απαίτηση κλάσης Ε0 στην Ευρώπη, και εάν ισχύει, ποια είναι τα κριτήρια για τη χρήση της (ορισμένα προϊόντα / περιοχές / συνθήκες κ.λπ.);

   

Αναφορικά με το παραπάνω ερώτημα, παρατίθενται οι ακόλουθες εθνικές διατάξεις και οι απαιτήσεις αυτών: 

i)Η αριθ. Ζ3-5430/ 15.04.2003 κ.υ.α. «Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας – Μετανάστευσηορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα − Επιτροπή Επίπλου» (Β΄746), καθώς και η τροποποίησηαυτής (η αριθ. 7835/ 09.11.2011 κ.υ.α. -Β΄2650), σύμφωνα με τις οποίες υφίσταταιμέγιστο επιτρεπόμενο όριοκατηγορίας Ε1. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι στο πεδίο εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων δεν περιλαμβάνονται τα δομικά προϊόντα, όπως οι πολυστρωματικές επικαλύψεις δομικής ξυλείας. 

ii)Τοπ.δ. 90/99«Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 307/86 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους» (135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 77/93 (34/Α)» (Α΄94), σύμφωνα με το οποίοη οριακή τιμή έκθεσης των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε εκπομπές φορμαλδεΰδης ορίζεται στα 2 ppm (2,5 mg /m3). 

 1. Υπάρχουν εθνικές απαιτήσεις σχετικά με τα όριααμμωνίας (NH3) στην ιπτάμενη τέφρα για σκυρόδεμα, σε περίπτωση που το σκυρόδεμα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε χώρους διαβίωσης / κτίρια κατοικιών;

   

 2. Ποια εθνική διάταξη / εθνική τεχνική προδιαγραφή περιλαμβάνει σχετική απαίτηση με τη μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα NH3,και η οποία πρέπει να δηλώνεται από τον κατασκευαστή;

   

 3. Ποια μέθοδος δοκιμής ακολουθείται για τον προσδιορισμό της μέγιστης περιεκτικότητας NH3 σε ιπτάμενη τέφρα για σκυρόδεμα;

   

 4. Ο κατασκευαστής οφείλει να δηλώνει την περιεκτικότητα NH3 στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή σε κάποιο άλλο έγγραφο;

   

Αναφορικά στα σημεία (1) και (2) της ερώτησης σας, σας γνωρίζουμε ότι έχει θεσμοθετηθεί το π.δ. αριθ. 90/99 «Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 307/86 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους» (135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 77/93 (34/Α)» (Α΄94), σύμφωνα με το οποίο η οριακή τιμή έκθεσης των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε αμμωνία (για παράδειγμα οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία τσιμέντου) ορίζεται στα 50 ppm (35,00 mg/ m3). 

Αναφορικά στο σημείο (4) της ερώτησής σας, θεωρούμε ότι η δήλωση από τον κατασκευαστή της περιεκτικότητας αμμωνίας στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 είναι υποχρεωτική, καθώς η αμμωνία (άνυδρη) περιλαμβάνεται στον Κατάλογο εναρμονισμένης ταξινόμησης και επισήμανσης επικίνδυνων ουσιών (Πίνακας 3.1) του κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008, με αριθμό ευρετηρίου 007-001-00-5. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), οι οποίες περιλαμβάνουν κανόνες / προδιαγραφές, που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση των δημοσίων έργων, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 

Δεν υπάρχουν ειδικές εθνικές απαιτήσεις, εκτός από εκείνες που απορρέουν από το εναρμονισμένο πρότυπο EΛOT EN 15651 «Σφραγιστικά μη φέρουσας ικανότητας, για χρήση σε συνδέσμους σε κτίρια και πεζοδρόμους — Μέρος 1: Σφραγιστικά για στοιχεία όψεων», σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των σφραγιστικών μη φέρουσας ικανότητας, κατά την διάθεση αυτών στην αγορά. 

 • Το πρότυπο ΕΝ 14293 «Συγκολλητικά – Κόλλες για συγκόλληση του παρκέ στο πάτωμα – Μέθοδοι δοκιμής και ελάχιστες απαιτήσεις» έχει υιοθετηθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ως εθνικό πρότυπο, αλλά δεν έχει μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία, και ως εκ τούτου δεν είναι υποχρεωτικό.

   

 • Απαιτήσεις για επιδόσεις συγκεκριμένων τεχνικών χαρακτηριστικών των σφραγιστικών και των κολλών συγκόλλησης παρκέ, για χρήση σε δημόσια έργα, ορίζονται είτε από τη μελέτη του έργου, είτε περιλαμβάνονται ως απαίτηση στις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), οι οποίες έγιναν υποχρεωτικές με την αριθ.ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 /17.07.2012 κ.υ.α. «Έγκριση τετρακόσιων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» (Β΄2221).

   

Τεχνικές προδιαγραφές (ETEΠ) που περιλαμβάνουν τα εν λόγω προϊόντα είναι κυρίως οι ακόλουθες: 

EΛΟΤ ΤΠ 1501-03-04-05-00: 2009 «Σφράγιση αρμών κτιρίων» 

EΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00: 2009 «Ξύλινα κουφώματα» 

EΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01: 2009 «Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες» 

EΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00: 2009 «Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες» 

EΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00: 2009 «Πλακοστρώσεις- Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών» 

EΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-02: 2009 «Ξύλινα κολλητά δάπεδα» 

Επισημαίνεται ότι οι επιδόσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων που πρόκειται να ενσωματωθούν σε δημόσια έργα περιλαμβάνονται στη μελέτη του εκάστοτε έργου και οφείλουν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κατά περίπτωση εφαρμοζόμενων προτύπων, ανάλογα με την προοριζόμενη χρήση και τη σειρά ισχύος που καθορίζεται στα άρθρα 23 και 34 των οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, αντίστοιχα. 

Το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 14351 εφαρμόζεται για παράθυρα και πόρτες και περιλαμβάνει χαρακτηριστικά επιδόσεων ανεξαρτήτως του υλικού κατασκευής αυτών. 

Σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διατάξεις, όπως ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και συγκεκριμένα: α) ο ν. 4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α΄42) και β) η κυα αριθ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/ 30.06.2017 «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (B΄2367), το ουσιώδες χαρακτηριστικό του συντελεστή θερμικής διαπερατότητας, Uw για παράθυρα ή UD για πόρτες, απαιτείται να δηλώνεται στη δήλωση επιδόσεων για τα προϊόντα αυτά, η οποία διατίθεται στην ελληνική γλώσσα. 

Σας ενημερώνουμε ότι η δήλωση επιδόσεων των δομικών προϊόντων, που διατίθενται στην ελληνική αγορά, πρέπει να συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το ακόλουθο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο: 

α) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, καθώς και το διορθωτικό αυτού. 

β) Η υ.α. 27421/05.03.2019 (Β΄ 958) «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 «για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας των δομικών προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου»». 

γ) Η Εγκύκλιος αριθ. ΔΤΔ Γ 1111251 ΕΞ 2018/2018/19.07.2019 «Εισαγωγή δομικών υλικών – τσιμέντου» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που ορίζουν τους κανόνες / προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση των δημοσίων έργων, για τα μικράσυστήματα επεξεργασίας αποβλήτων δεν υπάρχουν συγκεκριμένες εθνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται, εκτός από το γεγονός ότι τα προϊόντα αυτά οφείλουν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου EΛΟΤ EN 12566. 

Στις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ETEΠ) δεν γίνεται αναφορά για τη χρήση των φραγών διείσδυσης, που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETAG 026-2. 

Ωστόσο, σε ορισμένες ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές (ETEΠ) αναφέρονται απαιτήσεις για υλικά που χρησιμοποιούνται ως σφραγιστικά, όπως: 

– «Σταθερό άκαυστο υλικό», στις ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-01-00 «Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες με ραφή» και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00  «Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλκοσωλήνες», ή 

– «Τα σφραγιστικά πρέπει να εντάσσονται στην κατηγορία αντίστασης στη φωτιά του αντίστοιχου δομικού στοιχείου του κτιρίου στο οποίο ενσωματώνονται» στην EΛOT TΠ 1501-04-20-01-02 «Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων»,κλπ.  

Επιπρόσθετα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (emailgramchora@ypen.gr) για τυχόν περαιτέρω απαιτήσεις σχετικά με άλλους εθνικούς κανόνες που ισχύουν για το προϊόν σας. 

Όταν δομικό προϊόν υπόκειται στις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/11 για τα δομικά προϊόντα (CPR), δεν επιτρέπεται να φέρει άλλη σήμανση εκτός από τη σήμανση CE, η οποία βεβαιώνει τη συμμόρφωσή του με την/τις επίδοση/εις σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο εναρμονισμένο πρότυπο ή στην Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (άρθρο 8, παράγραφος 3 του κανονισμού). Συνεπώς, προϊόν που φέρει την πολωνική σήμανση «B», δεν μπορεί να διατεθεί στην αγορά της ΕΕ, όπως επίσης και στην ελληνική αγορά. 

Σε συνέχεια του ερωτήματος σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 1. Το θέμα της παραγωγής δομικών προϊόντων για λογαριασμό άλλου κατασκευαστή («φασόν») εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 2 και των άρθρων 11,  15 και 36 του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011. Σύμφωνα με τα άρθρα αυτά, ο τελικός κατασκευαστής ο οποίος δεν παράγει μόνος του δομικό προϊόν, το οποίο διαθέτει στην αγορά με το όνομά του ή το εμπορικό του σήμα (κατασκευαστής «φασόν»), απαιτείται να προβεί στην κατάρτιση δήλωσης επιδόσεων του δομικού προϊόντος του και στην τοποθέτηση σήμανσης CE.  

 2. Στην περίπτωση που το προϊόν του υπάγεται στο Σύστημα Αξιολόγησης και Επαλήθευσης της Σταθερότητας της Επίδοσης (AVCP) 1+, 1 ή 2+ επιπρόσθετα απαιτείται η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από κοινοποιημένο οργανισμό στο όνομά του τελικού κατασκευαστή, δεδομένου ότι ο φυσικός κατασκευαστής του δομικού προϊόντος δεν μπορεί να μεταβιβάσει στον κατασκευαστή – «φασόν» το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό του. 

 3. Στην περίπτωση που το προϊόν του, υπάγεται στο Σύστημα Αξιολόγησης και Επαλήθευσης της Σταθερότητας της Επίδοσης (AVCP) 3, ο κατασκευαστής –«φασόν» μπορεί να βασίζει τη δήλωση επιδόσεων του σε εκθέσεις δοκιμών που εκδίδονται για τον προμηθευτή του, τον φυσικό κατασκευαστή, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 36. Συγκεκριμένα, να καταδεικνύεται ότι το προϊόν αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο προϊόν του φυσικού κατασκευαστή και ο φυσικός κατασκευαστής του προϊόντος να εξουσιοδοτεί τη χρήση των αποτελεσμάτων δοκιμών/ υπολογισμών και να αναλαμβάνει την ευθύνη για την ακρίβεια, την αξιοπιστία και τη σταθερότητα των αποτελεσμάτων των δοκιμών. 

 4. Επιπρόσθετα, χρειάζεται μια συμφωνία με τον φυσικό κατασκευαστή που θα επιτρέπει στον κατασκευαστή – «φασόν» να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως νόμιμος κατασκευαστής αναφορικά στη διενέργεια του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο. Π.χ. στην περίπτωση εφαρμογής Συστήματος Αξιολόγησης και Επαλήθευσης της Σταθερότητας της Επίδοσης (AVCP) 2+, η έκδοση του  πιστοποιητικού συμμόρφωσης του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο στο όνομα του τελικού κατασκευαστή, θα λαμβάνει υπόψη την κατασκευή «φασόν». 

Σε συνέχεια του ερωτήματος σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 1. Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 28 του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 «Μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 60, η Επιτροπή καθορίζει και μπορεί να αναθεωρεί, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις επιπτώσεις στην υγεία και στην ασφάλεια των ανθρώπων και στο περιβάλλον, ποιο ή ποια συστήματα εφαρμόζονται σε συγκεκριμένο δομικό προϊόν ή οικογένεια δομικών προϊόντων ή συγκεκριμένο ουσιώδες χαρακτηριστικό» και «το σύστημα ή τα συστήματα που καθορίζονται με τον τρόπο αυτόν, αναγράφονται στις εντολές για τα εναρμονισμένα πρότυπα και στις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές».

 2. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις της Επιτροπής που έχουν εκδοθεί και ισχύουν για την οικογένεια των θερμομονωτικών προϊόντων είναι οι αριθ. 95/204/EK, 1999/91/EK και 2001/596/ΕΚ Αποφάσεις της Επιτροπής.

 3. Σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 και ΕΛΟΤ ΕΝ 13164, τα θερμομονωτικά προϊόντα εξηλασμένης και διογκωμένης πολυστερίνης (EPS και XPS), που εμπίπτουν στην κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά Ε, οφείλουν να αξιολογούνται σύμφωνα με το Σύστημα Αξιολόγησης και Επαλήθευσης της Σταθερότητας της Επίδοσης (AVCP) 3 (πίνακας ΖΑ.2 του παραρτήματος ΖΑ των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 και ΕΛΟΤ ΕΝ 13164).

 4. Θερμομονωτικά προϊόντα, που ανήκουν σε άλλες κλάσεις π.χ. Α1, Α2, B, C και προορίζονται για χρήσεις που υπόκεινται σε κανονισμούς αντίδρασης στη φωτιά, αξιολογούνται με το Σύστημα Αξιολόγησης και Επαλήθευσης της Σταθερότητας της Επίδοσης 1, όπως αναφέρεται στα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα.

 5. Συνεπώς, δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής του Συστήματος Αξιολόγησης και Επαλήθευσης και Σταθερότητας της Επίδοσης από τον κατασκευαστή. Αυτό καθορίζεται από τις άμεσα εφαρμοστέες, κατ’ εξουσιοδότηση του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 ή της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ παλαιότερα, πράξεις της Επιτροπής για όλα τα Κράτη Μέλη. 

Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται το πλαίσιο εναρμόνισης και της κοινής τεχνικής γλώσσας των κρατών μελών της ΕΕ. 

Στις περιπτώσεις συστημάτων (κιτ), όπως τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS), αυτά μπορούν να καλύπτονται από Έγγραφα Ευρωπαϊκής Αξιολόγησης (EAD), βάσει των οποίων προαιρετικά αξιολογούνται οι επιδόσεις του τελικού προϊόντος, ως ενιαίο σύνολο. Η Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (ΕΤΑ) που εκδίδεται από ΟΤΑ αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης της επίδοσης του συγκεκριμένου τελικού προϊόντος, και όχι των επιμέρους προϊόντων που ενσωματώνονται στο σύστημα αυτό. Ακολούθως, ο κατασκευαστής καταρτίζει δήλωση επιδόσεων και θέτει τη σήμανση CE για το τελικό σύστημα. 

Για τα επιμέρους προϊόντα του συστήματος, που καλύπτονται από εναρμονισμένα πρότυπα του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011, και προκειμένου αυτά να διατεθούν στην αγορά μεμονωμένα, υποχρεωτικά αξιολογούνται οι επιδόσεις των ουσιωδών χαρακτηριστικών τους, φέρουν σήμανση CE και συνοδεύονται από δήλωση επιδόσεων αποκλειστικά βάσει των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων. 

Σύμφωνα με το π.δ. 41/2018 «Κανονισμός για την πυροπροστασία» (Α΄80), υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις πυραντίστασης και αντίδραση στη φωτιά για διάφορα δομικά προϊόντα. 

Για παράδειγμα, στον πίνακα 7 (σελίδα 22) του κανονισμού, περιλαμβάνονται ελάχιστες απαιτήσεις για τον δείκτη πυραντίστασης ανάλογα με την κατηγορία χρήσης του κτιρίου.  

Στον πίνακα 8 (σελίδα 23), περιλαμβάνονται ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια επιδόσεων δεικτών πυραντίστασης για διάφορα δομικά στοιχεία. Ειδικά για τα προϊόντα σας, υπάρχουν απαιτήσεις για τα κριτήρια ακεραιότητας και αντίστασης στη διέλευση φλογών.  

Στον πίνακα αρ. 13 (σελίδα 35) περιλαμβάνονται ελάχιστες απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά ανάλογα με την κατηγορία χρήσης του κτιρίου. Ειδικά για τα προϊόντα σας, αυτά πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 5ης στήλης του πίνακα, όπου ενδεικτικά για κατοικίες υπάρχει η απαίτηση C-s1, d0 κλπ. 

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι αρμόδια υπηρεσία για τον ανωτέρω κανονισμό είναι η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με ηλεκτρονική διεύθυνση: gramchora@ypen.gr. 

Σε συνέχεια του ερωτήματος σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 1. Οι επιχειρήσεις που επανασυσκευάζουν χύδην προϊόντα σε μικρές συσκευασίες, π.χ. 4-5 kg, τις οποίες διαθέτουν στην αγορά είτε με τη δική τους επωνυμία, είτε χωρίς επωνυμία, θεωρούνται κατασκευαστές, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011. 

 2. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 11 του καν. (ΕΕ) 305/2011, οι κατασκευαστές οφείλουν να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των προς διάθεση στην αγορά δομικών προϊόντων ή κατά περίπτωση, την απόσυρση ή την ανάκληση αυτών. 

 3. Συνεπώς, τα επανασυσκευασμένα χύδην υλικά πρέπει να φέρουν σήμανση CE και να συνοδεύονται από τη σχετική δήλωση επιδόσεων με την επωνυμία των εν λόγω επιχειρήσεων, καθώς και από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαιτείται από το σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης (AVCP) που εφαρμόζεται κατά περίπτωση. 

Τεχνικές Προδιαγραφές

Αίτημα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι​