ΣΗΜΑΝΣΗ CE

Η σήμανση CE προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Conformité Européenne. Αποτελεί το «διαβατήριο» για τη νόμιμη εμπορία και χρήση μεγάλου αριθμού προϊόντων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα δομικά προϊόντα, τα οποία καλύπτονται από ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα ή ανταποκρίνονται σε Ευρωπαϊκές Τεχνικές Αξιολογήσεις.

Η σήμανση CE σημαίνει ότι τα δομικά προϊόντα παράγονται και ελέγχονται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα.

Η σήμανση CE πιστοποιεί ότι οι πληροφορίες που συνοδεύουν το δομικό προϊόν δηλώθηκαν σύμφωνα με τον καν. (ΕΕ) 305/2011 και επομένως θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστες για την ελεύθερη κυκλοφορία του. Επομένως δομικά προϊόντα που φέρουν τη σήμανση CE και οι δηλωθείσες επιδόσεις τους ανταποκρίνονται στις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις σχετικά με την προοριζόμενη χρήση αυτών, μπορούν να ενσωματωθούν στα δομικά έργα χωρίς περαιτέρω εγκρίσεις και δοκιμές.

Η σήμανση CE δεν αποτελεί σήμα ποιότητας.

Η σήμανση CE δε σημαίνει απαραίτητα πως το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε όλα τα κράτη μέλη, διότι αυτό εξαρτάται από την εθνική τεχνική νομοθεσία των κρατών μελών.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Αίτημα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Πως τοποθετείται η σήμανση CE

Α. ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
  1. Η σήμανση CE αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» και ακολουθεί τις προδιαγραφές της οδηγίας 93/68/ΕΟΚο τύπος και οι διαστάσεις του οποίου είναι σύμφωνα με την ακόλουθη γραφική απεικόνιση:
    simansi
  2. Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης “CE”, πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω βαθμολογημένη γραφική απεικόνιση.

  3. Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης “CE ” πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm.
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪOΝΤΑ
  1. Η σήμανση CE συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των άρθρων 8 και 9 του καν. (ΕΕ) 305/2011.
  2. Η σήμανση CE περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρο 9 του καν. (ΕΕ) 305/2011 και υποχρεωτικά παρέχεται στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 2 της υ.α. «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011» (Β’ 958/2019).
  3. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε κεφάλαιο 2.3.2. «Σήμανση CE» στο εγχειρίδιο: Σήμανση CE βήμα – βήμα